IMCG-bloggen

Tillfälliga boenden gör det svårare att nå energimålen

2016-02-29

Bostadsfrågan måste lösas för den som flyr från krig och förföljelse. I den akuta situation som råder finns det risk att det görs på bekostnad av miljön. IMCGs miljöexpert Johan Emanuel ser möjligheter att bygga bort bostadskrisen och samtidigt använda miljösmarta lösningar.

Sveriges Byggindustriers näringspolitiske chef Björn Wellhagen signalerar i en artikel i Svd Näringsliv att de tusentals modulbostäder som planeras och byggs runt om i Sverige är en felinvestering. Tillfälliga modulbyggen är kortsiktiga och dyra lösningar på bostadsproblemen för kommunerna.

David Öberg, VD på Moelven Byggmodul AB påpekar i sin tur att flyttbara bostäder är en samhällsekonomiskt sund lösning på bostadsbristen. Bostadsmodulerna kan avhjälpa lokal bostadsbrist under en tid för att sedan flyttas när efterfrågan skiftar.

– Lösningen på bostadsfrågan ligger inte i antingen permanenta eller flyttbara bostäder. Båda angreppssätten behövs för att lösa bristen, men det är oerhört viktigt att energifrågan lyfts i tid, säger Johan Emanuel, energiexpert på IMCG.

Energifrågan i fokus
Nya, ”vanliga” bostäder byggs med mycket höga krav på isolering och täthet och i de flesta fall värms de med miljöeffektiv fjärrvärme med återvinningssystem som tar tillvara värme i frånluften. Lösningarna ger låga utsläpp av växthusgaser och liten miljöpåverkan. Energikraven som ställs vid ”vanligt” bostadsbyggande är svåra att matcha när man bygger modullösningar. Om tusentals bostadsmoduler med jämförelsevis sämre klimatskal och större energibehov värms upp med exempelvis direktverkande elvärme bygger vi in ineffektiva energilösningar som kommer att belasta vårt samhälle under lång tid framöver.

Långsamma beslut hindrar hållbara byggen
Att värma tillfälliga bostäder med fjärrvärme är möjligt i många svenska städer. Det finns redan goda lösningar på flyttbara fjärrvärmeväxlare och tillfälliga fjärrvärmeanslutningar.

– Den stora utmaningen är att snabba upp beslutsprocesserna och hanteringen hos de kommunala funktioner som kan göra det möjligt att hinna fram med fjärrvärme innan alla beslut är fattade och alla beställningar lagda.

IMCG arbetar tillsammans med den svenska fjärrvärmebranschen för att snabba upp beslutsprocesserna kring samhällsviktiga strategiska beslut, exempelvis kring energilösningar i den hållbara, attraktiva staden. Om rätt aktörer och all nödvändig kompetens involveras i tidiga skeden av beredning och beslut behöver vi inte välja antingen eller. Då kan vi välja både och.